1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do posiadania książeczki zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniami.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora.
 3. Czas i miejsce przerwy w zajęciach są ustalane przez instruktora.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania czystości i sprzątania po swoim psie.
 5. Na teren placu szkoleniowego Uczestnicy z psami wchodzą za zgodą instruktora. Pies na teren obiektu wprowadzany jest na smyczy, z dala od pozostałych psów. I tak samo go opuszcza.
 6. Psy kontrolowane są przez swoich właścicieli i instruktora, za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia – Art.431 §1 Kodeksu Cywilnego) i jest zobowiązany do pokrycia związanych z nimi kosztów.
 7. Uczestnicy zajmują się wyłącznie swoimi psami. Poza sytuacjami wskazanymi przez instruktora, wszystkie pozostałe psy powinny być ignorowane przez Uczestnika.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do bycia przygotowanym do zajęć, to znaczy do posiadania niezbędnego wyposażenia (zgodnie z listą którą uczestnik otrzymał na spotkaniu organizacyjnym) i odrobienia zadanej pracy domowej – praca z psem między zajęciami.
 9. Zmiana Uczestnika jest możliwa tylko za wiedzą i zgodą Instruktora i tylko w wyjątkowych sytuacjach.
 10. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przybycia na zajęcia, z uwzględnieniem min. 10 minutowego spaceru z psem (dodatkowe załatwienie potrzeb fizjologicznych i relaks przed ćwiczeniami) przed wejściem na plac treningowy. Psy które źle znoszą podróż samochodem powinny przyjechać odpowiednio wcześniej, gdyż mogą potrzebować dłuższego spaceru by odreagować stres.
 11. Gdyby doszło do psiej konfrontacji żaden z Uczestników nie rozdziela psów – interwencja następuje wyłącznie ze strony instruktora
 12. W przypadku choroby Uczestnika lub psa duet opuszcza zajęcia na okres rekonwalescencji i ma możliwość odrobienia zajęć zgodnie z planem ustalonym z instruktorem (zajęcia są usprawiedliwione, o ile szkoła została o tym powiadomiona przed rozpoczęciem zajęć).
 13. W zajęciach nie mogą uczestniczyć suki ciężarne oraz w ciecze. Zajęcia będą możliwe do odrobienia zgodnie z harmonogramem ustalonym z instruktorem. Warunkiem jest poinformowanie o tym fakcie instruktora na minimum 24h przed zajęciami.
 14. Uczestnik kursu jest zobowiązany do poinformowania o swojej nieobecności przed zajęciami. Ma wtedy możliwość odrobienia 1 nieobecności na bezpłatnych zajęciach indywidualnych, kolejne nieobecności odrabiane są odpłatnie. W przypadku gdy Uczestnik opuści 2 lub więcej zajęć może kontynuować kurs w swojej grupie jedynie po odrobieniu zaległości lub razem z inną grupą jeśli będzie taka możliwość (wolne miejsce).
 15. Psy dorosłe z zaburzeniami zachowania przyjmowane są na szkolenie grupowe tylko po konsultacji indywidualnej z instruktorem i za jego zgodą.
 16. W przypadku wyjątkowo złych warunków atmosferycznych lub zdarzeń losowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników kursu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu przed jego rozpoczęciem oraz zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Uczestników. W sytuacji takiej Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów szkolenia.
 18. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 19. Personel szkoły zapewnia wodę dla psów oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 20. W trakcie szkolenia nie stosujemy awersyjnych metod szkoleniowych. Psy nie mogą być prowadzone na kolczatkach bądź obrożach zaciskowych, w obrożach elektrycznych, być zastraszane, szarpane lub   W przypadku stosowania wyżej wymienionych metod Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy szkoleniowej bez zwrotu kosztów poniesionych przez Uczestnika.
 21. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie praw autorskich. Kopiowanie całości lub części materiałów udostępnionych Uczestnikom szkolenia bez pisemnej zgody autora jest zabronione.